Hạt bi thủy tinh phản quang

Hạt thủy tinh được dùng trong sơn phản quang ở dạng phun, quét, lăn mà chúng ta vẫn thường gọi là sơn giao thông.